Lacné Zajazdy

 

Vyhledávání zájezdu

Země
More
Destinace
Název hotelu
Kategorie:
Délka pobytu
Odjezd nejdříve
Návrat nejpozději
Stravování:
Typ dopravy:
Cena:
Počet aktuálních termínů splňujících kritéria:
 
 
 
 
 

Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK cestovné agentúry Levné zájezdy s.r.o.
(Ďalej len CA)

1.Předmět
1.1.Tento reklamačný poriadok upravuje spôsob uplatňovania nárokov zákazníka vyplývajúcich zo zodpovednosti cestovnej kancelárie za vady poskytnutej služby (reklamácie) a ich vybavovanie.
1.2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby poskytované cestovnou kanceláriou s výnimkou nárokov vzniknutých z prepravy na základe domácich a zahraničných dopravných cenín, ktorých uplatňovanie a vybavovanie sa riadi platnými tarifnými a prepravnými predpismi dopravných spoločností.

2.Uplatňování reklamácií
2.1.Práva zo zodpovednosti za vady služieb poskytovaných cestovnou kanceláriou zákazník uplatňuje v prevádzkarni cestovnej kancelárie, v sídle alebo u sprostredkovateľa služieb cestovnej kancelárie, kde reklamovaný služby zakúpil, prípadne v mieste poskytovanej služby u sprievodcu alebo iného cestovnou kanceláriou povereného zástupcu.
2.2. Práva zo zodpovednosti za vady doplnkovo ​​predávaného tovaru zákazník uplatňuje v ktorejkoľvek prevádzke cestovnej kancelárie, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, tj v prevádzkarni cestovnej kancelárie, kde reklamovaný doplnkovo ​​predávaný tovar zakúpil, prípadne aj v sídle cestovnej kancelárie.
2.3. Zákazník je povinný uplatniť reklamáciu včas bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, kedy mal byť zájazd ukončený podľa cestovnej zmluvy, inak právo zákazníka zaniká.
Uplatnenie reklamácie na mieste samom umožní odstránenie vady okamžite, zatiaľ čo s odstupom času sa sťažuje preukázateľnosť i objektívnosť posudzovania a tým aj možnosť riadneho vybavenia reklamácie. Uplatnenie reklamácie po skončení zájazdu alebo po jeho ukončení podľa cestovnej zmluvy, v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, alebo v mieste poskytovanej služby môže zákazník vykonať buď ústne do zápisnice alebo písomne ​​a je povinný preukázať súčinnosť pri jej uplatnení a vybavenie.
2.4. Zákazník je pri uplatňovaní reklamácie povinný uviesť dôvod reklamácie a podľa možnosti aj predmet reklamácie preukázateľne skutkovo podložiť, súčasne je povinný predložiť doklad o poskytnutej službe, rovnopis objednávky, faktúru, potvrdenie o platbe a pod.

3.Vyřizování reklamácií
3.1.Uplatní Ak zákazník právo zo zodpovednosti za vady služieb, ktoré mu sú poskytované alebo ktoré mu už boli poskytnuté, je sprievodca zájazdu, vedúci prevádzky cestovnej kancelárie poskytujúce tieto služby alebo iný cestovnou kanceláriou poverený zástupca povinný po potrebnom preskúmaní skutkových a právnych okolností rozhodnúť o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch dní. Do tejto doby sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie musí byť vykonané najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie zákazníkom, ak sa zákazníkom nie je dohodnutá lehota dlhšia.
3.2. V prípade ústneho reklamačného podania v mieste poskytovanej služby, ak nie je reklamáciu v plnom rozsahu vyhovené ihneď, je povinný sprievodca zájazdu alebo iný cestovnou kanceláriou poverený zástupca spísať so zákazníkom reklamačný protokol, resp. potvrdenie o prijatí reklamácie. V protokole uvedie, kedy zákazník reklamáciu uplatnil, osobné údaje zákazníka, čo je obsahom reklamácie (predmet reklamácie), aký spôsob vybavenia reklamácie zákazník požaduje a ďalej dátum a spôsob vybavenia reklamácie. Ak zákazník odovzdá sprievodcovi zájazdu alebo vedúcemu prevádzkarne alebo inému poverenému zástupcovi cestovnej kancelárie písomnosti, popr. iné podklady týkajúce sa reklamácie, popr. reklamovaný tovar, musí byť táto skutočnosť v protokole výslovne uvedená. Protokol, resp. potvrdenie o prijatí reklamácie podpíše sepisující sprievodca zájazdu alebo vedúci prevádzky, alebo iný poverený zástupca cestovnej kancelárie. Zákazník obdrží jedno vyhotovenie tohto dokumentu a podpisom potvrdí súhlas s jeho obsahom a prevzatia.
3.3. V prípade písomných reklamačných podaní platí pre ich obsah primerane ustanovenia odseku 3.2.

4.Součinnost zákazníka pri vybavovaní reklamácií
4.1.Zákazník je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä podať informácie, predložiť doklady preukazujúce skutkový stav, špecifikovať svoje požiadavky čo do dôvodu a výšky, a pod. Ak to vyžaduje povaha veci, musí zákazník umožniť sprievodcovi či inému cestovnou kanceláriou poverenému zástupcovi ako aj zástupcom dodávateľa služby prístup do priestoru, ktorý mu bol prenajatý na ubytovanie, aby sa mohli presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.
4.2. V prípadoch, kedy zákazník čerpá služby bez prítomnosti zástupcu cestovnej kancelárie a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinný dbať tiež o včasné a riadne uplatnenie nárokov voči dodávateľom služieb v tuzemsku alebo v zahraničí.

5.Způsoby vybavenie reklamácie
5.1.V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako úplne alebo z časti dôvodná, spočíva vybavenie reklamácie v bezplatnom odstránení vady, v poskytnutí náhradnej služby, a po dohode prípadným poskytnutím primeranej zľavy z ceny.
5.2. V prípadoch, kedy je reklamácia posúdená ako nezmyselná, je zákazník písomne ​​informovaný o dôvodoch zamietnutia reklamácie
5.3. Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a príp. následok nie je závislý na vôli, činnosti a postupe cestovnej kancelárie (vis maior) alebo okolnosti, ktoré sú na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrátenie zaplatenej ceny alebo na zľavu z ceny.

6.Ostatné ustanovenia
V ostatnom platia ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa v platnom znení.

 

Vytvářím objednávku...